布衣卿相 bố y khanh tướng
  1. Không phải dòng dõi quý tộc, nhờ tài năng lên làm quan tướng gọi là bố y khanh tướng .