塗炭生民 đồ thán sinh dân
  1. Làm cho nhân dân khốn khổ. § Cũng nói là đồ thán sinh linh .