寄生 kí sanh
  1. Sống nương tựa vào người khác, vật khác.
  2. (Sinh vật học) Thứ sinh vật sống bám vào thân thể của vật khác, như giun, sán.