相腳頭 tương cước đầu
  1. Thăm dò, dòm ngó. ◇Thủy hử truyện : Lí Cát, trương ngã trang nội tố thậm ma? Mạc bất thị lai tương cước đầu? , ? ? (Đệ nhị hồi) Lí Cát, mi vô trong trang viện làm gì? Chẳng phải muốn thăm dò gì chăng?