生涯 sinh nhai, sanh nhai
  1. Chỗ ở, hoàn cảnh sống, đời sống. § Gốc từ ◇Trang Tử : Ngô sanh dã hữu nhai, nhi tri dã vô nhai , (Dưỡng sanh chủ ) Đời ta thì có bờ bến, mà cái biết thì không bờ bến. ☆Tương tự: sanh hoạt .
  2. Nghề kiếm sống, việc làm để mưu sinh. ◇Liêu trai chí dị : Tính tối lãn, sanh nhai nhật lạc , (Vương Thành ) Tính rất lười, sinh kế ngày một sa sút. ☆Tương tự: sanh kế .