生肖 sanh tiếu
  1. Lấy 12 con vật phối hợp với 12 địa chi: tí thử, sửu ngưu, dần hổ, mão thố, thìn long, tị xà, ngọ mã, mùi dương, thân hầu, dậu kê, tuất khuyển, hợi trư , , , , , , , , , , , . Lấy năm sinh theo chu kì để xác định thuộc về con gì, gọi là sanh tiếu .