同生共死 đồng sanh cộng tử
  1. Hình dung tình nghĩa sâu nặng, có thể sống chết cùng nhau. ◇Tùy Thư : Thượng cố vị thị thần viết: " Trịnh Dịch dữ trẫm đồng sanh cộng tử, gian quan nguy nan, hưng ngôn niệm thử, hà nhật vong chi!" : ", , , !" (Trịnh Dịch truyện ).