鯫生 tưu sanh
  1. Lời khinh bỉ trỏ người kiến thức thấp kém, bọn thư lại tầm thường. ◇Sử Kí : Tưu sanh thuyết ngã viết: Cự Quan, vô nạp chư hầu, Tần địa khả tận vương dã : , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Thằng nhãi ấy bảo ta rằng: Giữ lấy (Hàm Cốc) Quan, không cho quân của chư hầu vào, thì có thể làm vua cả đất Tần.
  2. Tiếng dùng để tự nhún mình (văn sĩ, học trò). ◇Tây sương kí 西: Thán tưu sanh bất tài, tạ đa kiều thác ái , (Đệ tứ bổn , Đệ nhất chiết) Tội nghiệp cho kẻ hèn mọn bất tài này, cảm tạ em đã rủ lòng yêu mến.