怎生 chẩm sanh
  1. Sao mà, như thế nào. § Cũng như: như hà , chẩm dạng . ◇Tân Khí Tật : Cánh viễn thụ tà dương, Phong cảnh chẩm sanh đồ họa? , ? (Xú nô nhi cận , Từ ).
  2. Nhất định phải, dù sao đi nữa. § Cũng như: vụ tất . ◇Tây sương kí 西: Vọng hòa thượng từ bi vi bổn, tiểu sanh diệc bị tiền ngũ thiên, chẩm sanh đái đắc nhất phần nhi trai, truy tiến yêm phụ mẫu cha , , , (Đệ nhất bổn , Đệ nhị chiết) Tôi cũng sắp sẵn năm nghìn tiền, xin hòa thượng mở lượng từ bi, thế nào cũng phải dành một phần lễ trai, cúng siêu độ cho cha mẹ tôi nhé.
  3. Vì sao. § Cũng như: vị thập ma . ◇Trịnh Đình Ngọc : Vương Khánh, chẩm sanh giá kỉ nhật bất kiến nhĩ? , ? (Hậu đình hoa , Đệ nhất chiết).