生機 sinh cơ
  1. Cơ năng sinh lí. ◇Quách Mạt Nhược : Thuyết đáo sản dục, giá thị tự nhiên đích sinh cơ, bổn bất thị bệnh, nhiên nhi sảo nhất bất thận tiện hữu sanh mệnh chi nguy , , , 便 (Phí canh tập , Tán thiên địa chi hóa dục ).
  2. Hi vọng sống còn. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Đãn thị thỉnh tha đích, nan đắc tựu lai. Nhược thị khẳng lai, giá bệnh nhân tiện hữu ta sinh cơ , . , 便 (Tiết lục sự ngư phục chứng tiên ).
  3. Sức sống. ◇Dương Sóc : Đáo kim thiên, na hộc thụ y cựu vô dạng địa đĩnh lập tại san đính thượng, chi cán hiển đắc hữu điểm thương lão, sinh cơ khước thị truất tráng đắc ngận , , , (Tây giang nguyệt 西, Tỉnh cương san tả hoài chi nhị ).
  4. Tiền đồ, triển vọng. § Cũng như xuất tức . ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Thuyết thị thuyết đắc hảo thính đắc ngận, "Thiên hoàng quý trụ" ni, thùy tri nhất điểm sinh cơ đô một hữu, sở dĩ tựu chỉ năng kháo trứ na đái tử thượng đích nhan sắc khứ hành trá liễu , "", , (Đệ nhị thất hồi).