生薑 sinh khương
  1. Gừng sống (chưa nấu chín). § Có nộn khương lão khương .