不克 bất khắc
  1. Không làm nổi. ◇Lưu Vũ Tích : Thường cụ bất khắc phụ hà, dĩ thiểm tiền nhân , (Vị Đỗ tư đồ tạ tứ truy tặng biểu ) Thường lo sợ không đảm đương gánh vác nổi, làm nhục tiền nhân.
  2. Không thắng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : : Hàn Hạo viết: Nguyện tá tinh binh tam thiên kích chi, đương vô bất khắc , (Đệ thất thập hồi).