一齣 nhất xuất, nhất xích
♦ Hết một tấn tuồng gọi là nhất xích . § Cũng đọc là nhất xuất.