不中用 bất trúng dụng
♦ Không dùng được, vô dụng. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã lão liễu, đô bất trúng dụng liễu, nhãn dã hoa, nhĩ dã lung, kí tính dã một liễu , , , , (Đệ tam thập cửu hồi) Ta già rồi, không làm gì được nữa, mắt mờ, tai điếc, trí nhớ tiêu mòn hết cả rồi.
♦ Không có tài năng.
♦ Tỉ dụ người bệnh nặng sắp chết, không còn cứu chữa được nữa. ◇Hồng Lâu Mộng : Lão thái thái dã bất tất quá ư bi thống, ca nhi dĩ thị bất trúng dụng liễu , (Đệ nhị thập ngũ hồi) Xin cụ không nên thương xót quá, bệnh anh ấy không thể chữa được nữa rồi.