不仁 bất nhân
♦ Không có lòng thương người, không nhân hậu, không nhân từ.
♦ Tê liệt. ◇Hậu Hán Thư : Suy lão bị bệnh, đầu phát vô hắc, lưỡng thủ bất nhân, nhĩ mục bất thông minh, phù trượng nãi năng hành , , , , (Ban Siêu truyện ) Già yếu bệnh tật, tóc chẳng đen, hai tay tê liệt, tai điếc mắt mờ, phải chống gậy mới đi được.