不公 bất công
♦ Không công bình. ★Tương phản: công bình , công duẫn .