不共戴天 bất cộng đái thiên
♦ Không cùng đội trời, ý nói có mối hận thù rất lớn. ☆Tương tự: nhĩ tử ngã hoạt , cửu thế chi cừu , thế bất lưỡng lập , thệ bất lưỡng lập .