不凡 bất phàm
♦ Không tầm thường, vượt hẳn người thường. ☆Tương tự: phi phàm . ★Tương phản: bình phàm , bình dong .