不動產 bất động sản
♦ Chỉ chung những của cải không dời được (nhà cửa, ruộng đất…).