不及 bất cập
♦ Không bằng. ◇Vương Xương Linh : Phù dong bất cập mĩ nhân trang (Tây cung thu oán 西) Hoa phù dung không bằng người đẹp trang điểm.
♦ Không tới, không đến. ◇Tả truyện : Bất cập hoàng tuyền, vô tương kiến dã! , (Ẩn Công nguyên niên ) Không tới suối vàng thì không gặp nhau.
♦ Không kịp. ◇Sử Kí : Triệu Cao quả sử nhân truy chi, bất cập 使, (Hạng Vũ bổn kỉ ) Quả nhiên Triệu Cao cho người đuổi theo, nhưng không kịp.
♦ Không đủ. ◇Ngũ đại sử bình thoại : Thị vệ chi sĩ bất cập ngũ bách nhân (Chu sử , Quyển hạ) Quân thị vệ không đủ năm trăm người.