不可抗 bất khả kháng
♦ Không thể chống lại, không thể làm khác.