不合作 bất hợp tác
♦ Không làm việc chung với người khác, không cùng người khác phối hợp.