不名一錢 bất danh nhất tiền
♦ Không có một đồng tiền dính túi, ý nói nghèo lắm. ★Tương phản: phú khả địch quốc , yêu triền vạn quán .