不寒而栗 bất hàn nhi lật
♦ Không rét mà run, ý nói sợ hãi lắm. ☆Tương tự: mao cốt tủng nhiên , đảm chiến tâm kinh . ★Tương phản: vô sở úy cụ .