不平等 bất bình đẳng
♦ Không bằng nhau, không công bình.