不情 bất tình
♦ Không hợp tình lí, không hợp thường tình người ta. ◇Lưu Cơ : Thị cố bất tình chi sự, đại nhân bất vi chi , (Úc li tử , Đại nhân bất vi bất tình ).
♦ Vô tình, bạc tình. ◎Như: tha phao thê khí tử, chân thị nhất cá bất tình đích nhân , .