不成文 bất thành văn
♦ Không dệt được đường vằn cho sợi ngang sợi dọc trên khung cửi. § Cũng nói là bất thành chương . ◇Tào Thực : Minh thần bỉnh cơ trữ, Nhật trắc bất thành văn , (Tạp thi ) Sớm mai cầm khung cửi, Ngày xế chẳng dệt được gì cả.