不易 bất dị, bất dịch
♦ Bất dị : (1) Không dễ dàng, khó khăn. ◇Luận Ngữ : Vi quân nan, vi thần bất dị , (Tử Lộ ) Làm vua khó, làm bề tôi không dễ.
♦ Bất dịch : không thay đổi, không cải biến. ◇Dương Hùng : Bách thế bất dịch (Giải trào ) Trăm đời không đổi.