不濟 bất tế
♦ Không thành công. ☆Tương tự: bất thành .
♦ Không ích lợi gì, không đúng. ☆Tương tự: bất trúng dụng .