不理 bất lí
♦ Không hiểu tại sao. ◇Trương Hành : Tư trạm ưu nhi thâm hoài hề, Tư tân phân nhi bất lí , (Tư huyền phú ).
♦ Không lo liệu, không làm việc. ◎Như: bất lí chánh vụ .
♦ Không để ý tới, không ngó ngàng tới. ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Ngọc kiến tha bất lí, chỉ đắc bồi tiếu thuyết đạo: Nhĩ dã khứ cuống cuống, tái tài bất trì , : , (Đệ nhị thập bát hồi) Bảo Ngọc thấy cô ta (Đại Ngọc) không để ý đến mình, đành phải cười nói: Em nên ra dạo chơi, rồi về khâu cũng chưa muộn.
♦ Nói không thuận lợi. ◇Mạnh Tử : : Mạch Kê viết: "Kê đại bất lí ư khẩu." Mạnh Tử viết: "Vô thương dã, sĩ tăng tư đa khẩu." . : , (Tận tâm hạ ) Mạch Kê nói: "Người ta thường nói (những điều) không thuận lợi về tôi." Mạnh Tử nói: "Chẳng hại gì, kẻ sĩ thường hay bị ghen ghét gièm pha."