不翼而飛 bất dực nhi phi
♦ Không cánh mà bay. Ý nói tự nhiên mà mất, không rõ lí do.