不謀而合 bất mưu nhi hợp
♦ Không thương lượng trước mà ý kiến, hành vi thích hợp với nhau. ☆Tương tự: bất ước nhi đồng .