不識時務 bất thức thì vụ
♦ Không hiểu tình thế hoặc thời vận. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim sổ nhân giai bị Tháo diệt, thiên hạ vô nhân hĩ. Độc hữu Lưu Dự Châu bất thức thì vụ, cường dữ tranh quyền , . , (Đệ tứ thập tứ hồi) Bây giờ mấy người ấy đều bị (Tào) Tháo giết cả rồi, thiên hạ không còn ai (địch lại) nữa! Chỉ có Lưu Dự Châu là không thức thời, mới dám gượng gạo tranh quyền.