不願 bất nguyện
♦ Không muốn, không cam chịu, không tình nguyện. ☆Tương tự: bất khẳng . ★Tương phản: nguyện ý .