丙舍 bính xá
♦ Nhà bậc thứ ba, so với chính thất, trong cung đời Đông Hán .
♦ Phiếm chỉ phòng riêng bên cạnh chính thất, hoặc phòng xá giản lậu.
♦ Phòng để người chết trong mộ địa.