中東 trung đông
♦ Nay chỉ vùng đất giao hội giữa Âu, Á và Phi Châu, bao gồm các nước sau: Y Lạp Khắc , Tự Lợi Á , Ước Đán , Lê Ba Nộn , Dĩ Sắc Liệt , Thổ Nhĩ Kì , Ai Cập , Tô Đan . § Cũng gọi là Cận Đông .