主公 chủ công, chúa công
♦ Tiếng bề tôi xưng hô với vua.
♦ Tiếng đày tớ tôn xưng chủ của mình. ◇Tây du kí 西: Giá tặc hầu chân cá thị cá địa lí quỷ, khước chẩm ma tựu phóng đắc ngã đích chủ công lai dã , (Đệ ngũ nhị hồi) Con giặc khỉ này đúng là ma đất ở đây, làm sao mà nó tìm tới tận chủ nhân của ta được thế.
♦ Tiếng khách tôn xưng chủ nhân (đàn ông). ◇Mai Nghiêu Thần : Văn đạo chủ công thiên ái khách (Y vận hòa hứa đãi chế hậu viên yến tân ) Nghe nói chủ nhân yêu mến khách.