主日 chủ nhật, chúa nhật
♦ Lấy mặt trời làm chủ các thần. ◇Lễ Kí : Giao chi tế dã, nghênh trường nhật chi chí dã. Đại báo thiên nhi chủ nhật dã , . (Giao đặc sinh ).
♦ Theo Cơ đốc giáo, ngày thứ ba sau khi đức Ki-Tô chết thì sống dậy, gọi là chúa nhật ngày của Chúa.