主祭 chủ tế
♦ Chủ trì tế tự. ◇Mạnh Tử : Sử chi chủ tế, nhi bách thần hưởng chi 使, (Vạn Chương thượng ).
♦ Người chủ trì việc tế tự. ◇Trương Tịch : Vô gia không thác mộ, Chủ tế bất tòng nhân , (Giang lăng hiếu nữ ).