九五之尊 cửu ngũ chi tôn
♦ Chỉ ngôi vua. § Xem cửu ngũ .