九冬 cửu đông
♦ Chín mươi ngày của mùa đông, tức mùa đông.