九死一生 cửu tử nhất sinh
♦ Chín phần chết một phần sống. Tỉ dụ ở vào cảnh ngộ cực kì nguy hiểm. ◇Dụ thế minh ngôn : Man yên chướng dịch, cửu tử nhất sanh, dục đãi bất khứ, nại nhật mộ đồ cùng , , , (Quyển thập cửu, Dương khiêm chi khách phảng ngộ hiệp tăng ).