九章算法 cửu chương toán pháp
♦ Phép toán xưa, cũng gọi là cửu số. Gồm: phương điền đo ruộng, túc mễ tính toán việc buôn bán, suy phân phép hỗn hợp quý tiện, thiếu quảng bình phương và lập phương, thương công tính về công trình, quân thâu vận phí xa thuyền, doanh bất túc tỉ lệ, phương trình phương trình thức, câu cổ phép tam giác.