九迴腸 cửu hồi trường
♦ Ruột thắt chín lần. ◇Tư Mã Thiên : Thị dĩ trường nhất nhật nhi cửu hồi (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ) Một ngày mà ruột thắt chín lần.
♦ Tỉ dụ ưu tư cực độ.