乾坤一擲 kiền khôn nhất trịch
♦ Quyết thắng đoạt lấy thiên hạ. § Nguồn gốc: ◇Hàn Dũ : Thùy khuyến quân vương hồi mã thủ, Chân thành nhất trịch đổ kiền khôn , (Quá hồng câu ).