亢直 kháng trực
♦ Hành động ngay thẳng, không chịu khuất phục vì quyền thế. ◎Như: tha vi nhân kháng trực, tòng bất hướng ác thế lực đê đầu , .