人群 nhân quần
♦ Quần chúng.
♦ Loài người, nhân loại. ◎Như: tạo phúc nhân quần .