仇家 cừu gia
♦ Người có thù oán. ☆Tương tự: cừu nhân .