仇視 cừu thị
♦ Đối xử với nhau như kẻ thù.☆Tương tự: địch thị .