伯仲 bá trọng
♦ Thứ tự anh em trên dưới. Cũng dùng gọi thay anh em. ☆Tương tự: huynh đệ , thủ túc , côn quý .
♦ Ngày xưa đàn ông con trai đối với bậc niên trưởng không xưng tên mà xưng theo thứ tự tuổi lớn nhỏ. ◇Lễ Kí : Ấu niên, quán tự, ngũ thập dĩ bá trọng , , (Đàn cung thượng ) Tuổi thơ ấu, tuổi hai mươi (đã làm lễ đội mũ), tuổi năm mươi xưng là bá trọng.
♦ Mượn chỉ quan hệ mật thiết giữa người hoặc sự vật.
♦ Tỉ dụ sự vật tương đương. ◇Liêu trai chí dị : Quả kiến Kiều Na giai lệ nhân lai, họa đại loan nga, liên câu thúc phụng, dữ Kiều Na tương bá trọng dã , , , (Kiều Na ) Quả nhiên thấy Kiều Na cùng mĩ nhân đến, mày ngài cong vút, gót sen giày phượng, cũng xinh đẹp ngang hàng Kiều Na.